Iduns stipendium

Sällskapet Idun har instiftat ett stipendium inom de sköna konsterna, bekostat av medel från medlemmarna. En kommitté inom Iduns nämnd tar fram förslag på kandidater varefter nämnden utser stipendiat.

Som första stipendiat har Idun till 2022 års stipendiat utsett harpisten Johanna Ander Ljung, studerande vid Norges Musikhögskola i Oslo.

Johanna Ander Ljung